M 50

Bit shank identifcation chart

Sandvik RH550
Diameter
Air
holes
Gauge
buttons
Button dia. mm
Weight
Part No.
Shank
mm
inch
gauge
front
Kg
lb
M50
Concave face / Ballistic button
M50
140 5 1/2 2 8 16 14 15 33 42-5819140-R48
140 5 1/2 2 8 16 14 15 33 42-5819140-R55
146 5 3/4 2 8 16 14 16 35 42-5819146-R48
146 5 3/4 2 8 16 14 16 35 42-5819146-R55
Concave face / Spherical button
130 5 1/8 2 8 16 13 13,9 31 42-5818130-S48
133 5 1/4 2 8 16 13 14,3 31 42-5818133-S48
140 5 1/2 2 8 16 14 15 33 42-5819140-S48
140 5 1/2 2 8 16 14 15 33 42-5819140-S65
146 5 3/4 2 8 16 14 16 35 42-5819146-S48
146 5 3/4 2 8 16 14 16 35 42-5819146-S65
152 6 2 8 18 16 17,1 38 42-581D152-S48
Convex face / Ballistic button
130 5 1/8 3 9 16 14 13,9 31 42-58L9130-R48
133 5 1/4 3 9 16 14 14,3 31 42-58L9133-R48
140 5 1/2 3 9 16 16 15 33 42-58LC140-R48
140 5 1/2 3 9 16 16 15 33 42-58LC140-R55
146 5 3/4 3 9 16 16 16 35 42-58LC146-R48
146 5 3/4 3 9 16 16 16 35 42-58LC146-R55
152 6 3 9 18 16 17,1 38 42-58LD152-R48
Flat face / Spherical button
130 5 1/8 2 8 16 14 13,9 31 42-58F9130-S48
133 5 1/4 2 8 16 14 14,3 31 42-58F9133-S48
140 5 1/2 3 9 16 14 15 33 42-5829140-S48
140 5 1/2 3 9 16 14 15 33 42-5829140-S65
146 5 3/4 3 9 16 14 16 35 42-5829146-S48
146 5 3/4 3 9 16 14 16 35 42-5829146-S65
152 6 3 9 18 16 17,1 38 42-582D152-S48
Concave face / Ballistic & Spherical buttons
140 5 1/2 3 9 16 16 15 33 42-58LC140-L55
146 5 3/4 3 9 16 16 16 35 42-58LC146-L55
**Convex face with spherical gauge buttons and ballistic front buttons

 
AVAILABLE SHANKS
  M 30
  M 60
  QL 60
  SD 6
  SD 12
  M 40
  M 80
  QL 80
  SD 8
  SD 15
  M 50
  QL 50
  SD 5
  SD 10
  SD 18